ru

Скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ» 23 квітня 2012 р.

Скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ» 23 квітня 2012 р.
02.03.2012

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Лозівський ковальсько-механічний завод»

(код ЄДРПОУ 32565419), що знаходиться за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул. Свободи, 2-б,

Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ», які відбудуться «23» квітня 2012 р. об 11:00 годин за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул. Свободи, 2-б, заводоуправління кім. № 313. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 10:00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів

1. Обрання лічильника голосів акціонерів (їх уповноважених представників) за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

3. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

4. Звіт Генерального директора ПрАТ «ЛКМЗ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ «ЛКМЗ» на 2012р.

5. Звіт Ревізора ПрАТ «ЛКМЗ» про підсумки роботи у 2011р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора, затвердження річної звітності ПрАТ «ЛКМЗ» за 2011 рік.

6. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ПрАТ «ЛКМЗ» за 2011 рік.

7. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.

Додаткова інформація з п'ятого питання порядку денного про затвердження річної звітності ПрАТ «ЛКМЗ» за 2011 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛКМЗ» за 2011 рік (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний 2011  

попередній 2010

Усього активів

372332

325105

Основні засоби (залишкова вартість)

68936

51056

Довгострокові фінансові інвестиції

3636

3636

Запаси, НЗВ, готова продукція, товари

185699

113392

Сумарна дебіторська заборгованість

100196

119423

Грошові кошти та їх еквіваленти

3335

2532

Нерозподілений прибуток

71527

46768

Власний капітал

94406

69648

Статутний капітал

22876

22876

Довгострокові зобов’язання

56053

66328

Поточні зобов’язання

219177

189129

Чистий прибуток (збиток)

30707

25488

Середньорічна кількість власних акцій (шт.)

2287645

2287645

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2824

2700


Перелік акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину«17» квітня 2012 р (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери Товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ», за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 2-б, юридичний відділ, кім. № 308, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Москаль Павло Вікторович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: (05745) 7-53-45.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом ознайомлення їх з Протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного цих загальних зборів під особистий підпис.

Генеральний директор ПрАТ «ЛКМЗ» В.І. Черномаз


Возврат к списку