ru

На ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» пройдуть чергові загальні збори акціонерів

На ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» пройдуть чергові загальні збори акціонерів
01.03.2012

До уваги акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» 
(ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» - код ЄДРПОУ 00213799), 
що знаходиться за адресою: 61001, м. Харків, вул. Іскринська, б. 37

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які відбудуться «25» квітня 2012 р. об 11:00 годин за адресою: м. Харків, вул. Іскринська, 37 (актова зала клубу ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:00 до 10-30 годин за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів, що відбуваються «25» квітня 2012 р.

3. Обрання Голови та секретаря зборів.

4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2011 рік.

8. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 р.

10. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

11. Відкликання попереднього складу Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» та обрання нового складу комісії.

Додаткова інформація з шостого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2011 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2011 рік (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний 2011

попередній 2010

Усього активів

69 166,0

62 664,0

Основні засоби (залишкова вартість)

21 473,0

20 146,0

Довгострокові фінансові інвестиції

328,0

328,0

Запаси

17 133,0

16 265,0

Сумарна дебіторська заборгованість

21 472,0

18 988,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

40,0

221,0

Нерозподілений прибуток

(29 027,0)

(28 928,0)

Власний капітал

168,0

267,0

Статутний капітал

8 000,00

8 000,0

Довгострокові зобов’язання

22092,0

25 358,0

Поточні зобов’язання

46 906,0

37 039,0

Чистий прибуток (збиток)

(99,0)

(9 652,0)

Середньорічна кількість власних акцій (шт.)

32 000 000 шт.

32 000 000 шт.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

485

556

Перелік акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «19» квітня 2012 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Іскринська, 37 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 14-00 до 16-00 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Козлов Ігор Валерійович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: (057) 732-89-77.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «25» квітня 2012 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товаристваwww.helz.ua в мережі Інтернет.

Генеральний директор ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» А. А. Колесніков


Возврат к списку